شما اینجا هسنید : بتونه ماستیک

بتونه ماستیک

بتونه ماستیک بعد از بتونه درزگیری کناف برای درزگیری های کوچک و ایجاد سطح صاف و جلوگیری از ایجاد شدن حالت سایه روشن و نمایان شدن محل درز ها پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی به کار می رود.
برای تهیه بتونه ماستیک کناف ، پودر بتونه و آب را به نسبت 4 به 3 یعنی چهار پیمانه بتونه و سه پیمانه آب و به ترتیب زیر مخلوط می شود. - آب را داخل ظرف مخصوص و تهیه بتونه ریخته و پودر بتونه ماستیک کناف به آرامی به آن اضافه می شود. - به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر بتونه ماستیک کناف تمامی آب روی سطوح را جذب نموده و به حالت خمیری درآید. - با استفاده از مفچه بتونه ماستیک کناف را به مدت 1 تا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیری یک دست حاصل شود.